<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   07. julij 2007

Dobra novica je prepoved dejanj (ali vsaj del dejanj), ki smo jih omenjali v prejšnjem članku. Zakon, ki bo 31. decembra 2008 prišel v veljavo, bo poleg prepovedi uvažanja krzna mačk in psov, zaščitil na milijone živih bitij pred umori. Vseboval pa bo tudi širjenje informacij kupcem - kako prepoznati pasje in mačje krzno. Vsaka država bo sama morala poskrbeti za natančne preglede krzna (npr. DNA test), saj je to najbolj zanesljiv način in dobra varovalka, da bojo trgovce zaustavili že na meji.

Evropa in Rusija sta po podatkih najbolj izpostavljena trga za prodajo krzna, ki ga izvozijo Kitajsci.

Ta zakon je odličen rezultat in pokazatelj, da se ljudje vedno bolj zavedamo nesmiselnega pobijanja živih bitij. Ker gre v tem primeru izključno za pse in mačke, pa se urednik BBC Europe, Mark Mardell javno sprašuje, kakšna je sploh razlika med trgovanjem psov in mačk ter trgovanjem drugih živali.

Vir: bbc

Oznake: , , , , , , , ,