<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 3   Objavite komentar   |   23. oktober 2007

InterNICHE

InterNICHE (The International Network for Humane Education) je mednarodna organizacija, ki si s svojim delovanjem aktivno prizadeva za uveljavitev humanega izobraževanja. To pomeni, da podpira razvoj in uporabo visoko kvalitetnih etičnih učnih pripomočkov, ki učinkovito in popolnoma nadomeščajo t.i. klasičen način izobraževanja z izvajanjem živalim škodljivih poizkusov.

InterNICHE je bila ustanovljena leta 1988 na Nizozemskem in je pričela delovati v okviru Evrope kot »EuroNICHE« s sedežem in upravo v Veliki Britaniji. V skladu s širitvijo lastnih dejavnosti na širše mednarodno področje, svoja predstavništva ima v več kot 30 državah, je bila leta 2000 preimenovana v InterNICHE.

Mednarodna mreža za humano izobraževanje sodeluje s številnimi študenti in profesorji medicine, biologije, veterine, farmakologije, psihologije in zootehnike kakor tudi z izobraževalnimi inštitucijami ter pristojnimi ministrstvi po vsem svetu. Seznanja jih z obstoječimi alternativnimi učnimi metodami in pripomočki, kot so filmi, videi, modeli, multimedijske računalniške simulacije, samo-eksperimenti študentov, in-vitro metode, uporaba etično pridobljenih kadavrov in tkiv živali, praktično klinično delo z živalmi ter nemoteče opazovanje živali v njihovem naravnem prostoru hkrati pa jih tudi vzpodbuja k razvoju novih učnih metod in pripomočkov.

Izmed številnih InterNICHE projektov omenimo le nekaj:

• Produkcijo videa »Alternative v izobraževanju« (InterNICHE, 1999), v katerem profesorji različnih študijskih disciplin predstavijo učne pripomočke, ki so jih bodisi sami razvili ali pa jih uporabljajo pri svojem poučevanju. Video film je preveden v 20 jezikov.

• Drugo izpopolnjeno izdajo knjige »Od morskega prašička do računalniške miške« (InterNICHE, 2003), v kateri je podrobno predstavljeno več kot 500 visoko kvalitetnih izdelkov, ki so namenjeni modernemu etičnemu poučevanju. Knjiga je prevedena v več svetovnih jezikov in jo je možno brezplačno sneti na InterNICHE spletni strani ali pa si pridobiti kopijo CD-roma.

• InterNICHE izposojevalni center alternativnih učnih pripomočkov, v katerem je na voljo, za brezplačno izposojo po vsem svetu, več kot 100 različnih učil s področja anatomije, fiziologije, farmakologije, kirurgije, biokemije in patologije. Izposojevalni center ima sedež v Sloveniji in je eden najbolje založenih na tem področju. Globalni izposojevalni center pa dopolnjujejo še mikro InterNICHE knjižnice v Indiji, Rusiji, Ukrajini, Meksiku in na Japonskem.

• Denarno nagrado v znesku 20.000 EUR za razvoj in uporabo etično nespornih visoko kvalitetnih učnih pripomočkov, ki jo InterNICHE vsako leto razpiše skupaj z nizozemsko organizacijo Proefdiervrij.

• Organizacija izobraževalnih turnej po Indiji, Rusiji, Latinski Ameriki ter na Japonskem.

• Organizacija konferenc: 1. mednarodna konferenca je potekala februarja 2002 v Bruslju, v Belgiji. 2. mednarodna konferenca je potekala maja 2005 v Oslu, na Norveškem. 3. mednarodna konferenca bo potekala leta 2008 v Veliki Britaniji.

Podrobnejše informacije v zvezi s humanim izobraževanjem ter razvojem napredne etične znanosti so na voljo na www.interniche.org


Kontakt:
InterNICHE koordinator
Nick Jukes
42 South Knighton Road
Leicester LE2 3LP
Velika Britanija
Tel/Fax +44 116 2109652

Oznake: , , ,

 Komentarjev: 1   Objavite komentar   |   22. oktober 2007

Slonica Twiggy, ki je zaprta v beograjskega živalskegem vrtu, že 15 let živi v nemogočih razmerah. Imela je tudi družbo, a je njen prijatelj umrl zaradi raka na stopalu. Ker živi sama, je zaradi ran na telesu več kot očitno, da z njo ravnajo grdo.Twiggy pa ni edina, ki v beograjskem živalskem vrtu potrebuje pomoč:Ostale povezave na to temo kjer lahko podpišete tudi peticijo:

www.kampanja.bravehost.com
www.action4animals.bravehost.com/Zoo.html
www.action4animals.bravehost.com/tourzoo.html

Oznake: , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   16. oktober 2007

Poleg Hrvaške in Avstrije, se je tudi Madžarska pridružila krogu 29-ih držav, kjer je v cirkusih prepovedano uporabljati divje živali.

Prepričan sem, da je samo vprašanje časa, kdaj se jim bo pridružila tudi Slovenija.

vir: www.vierpfoten.hu

Oznake: , , ,

 Komentarjev: 3   Objavite komentar


150.000 hišnih ljubljenčkov je vsako leto zavrženih.

...dvakrat pomisli, preden žival "sprejmeš" v svoj dom.Oznake: , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   03. oktober 2007

Od 4. do 10. oktobra 2007 poteka Svetovni teden živali. To je posebna priložnost za vse tiste, ki skrbimo za dobrobit živali. To je čas, ko lahko združimo moči in naredimo še več, da pomagamo živalim povsod po svetu. S skupnimi močmi jim lahko resnično zmanjšamo trpljenje in jim približamo konec krutosti.
To lahko izvedemo na najboljši način in sicer tako, da podpremo Univerzalno Deklaracijo o Dobrobiti Živali (Universal Declaration of Animal Welfare - UDAW).

UDAW je soglasje ljudi in držav, da priznajo, da so živali čuteča bitja, ki občutijo trpljenje, da se zavežejo, da spoštujejo potrebe živali v zvezi z njihovo dobrobitjo in da se zavzamejo za konec trpljenja živali - za vedno.

Lestvica trpljenja živali po svetu je dandanes nezaslišana:

1. Na globalni ravni je krvni davek za proizvodnjo mesa, mleka in jajc vsako leto približno 60 milijonov farmskih živali. Večino teh živali vzredijo v industrijskih farmskih sistemih, ki ne dosegajo zadovoljivega nivoja zagotavljanja dobrobiti teh živali.
2. Na svetu je približno 600 milijonov psov in podobno število mačk, ocenjuje pa se, da jih je kar 80% potepuških.
3. Protizakoniti in pogosto nehumani trg z divjimi živalmi in njihovimi deli je hitro rastoč črni trg, vreden 10 milijard dolarjev na leto. Presegata ga le trgovina z orožjem in mamili. V tem temačnem poslu pobijejo, ujamejo in nehumano trgujejo z milijoni divjih živali .
4. Ocenjuje se, da v državah v razvoju vlečne živali predstavljajo 80% energetskega vložka v farme, vendar so razpoložljiva sredstva na žalost pogosto nezadostna in skrb za dobrobit živali vprašljiva.
5. Živali zelo pogosto hudo prizadenejo naravne katastrofe, vendar je to dejstvo ponavadi prezrto.

Izboljšanje dobrobiti živali lahko izboljša tudi dobrobit ljudi, ki so na te živali vezani. Več kot milijarda ljudi po svetu je odvisnih od živali za svoje preživetje. Ljudje potrebujejo živali tudi za družbo in jih v številnih primerih smatrajo za del družine.

Za globalni problem potrebujemo globalno rešitev. Soglasje o pomembnosti določene problematike vpliva na naravnanost ljudi, le-ta pa vpliva na njihova dejanja. Univerzalna deklaracija o dobrobiti živali bi imela resničen, dolgoročen vpliv na dobrobit milijard živali po celem svetu.

Ali se strinjate?

Na sledečih povezavah lahko pomagate doseči sprejetje "UDAW" in pokažete vladam, kako pomembne so živali:

Dodaj svoje ime na deklaracijo

Povej svojim prijateljem in družini

vir: www.animalsmatter.org

Oznake: , , ,