<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   31. marec 2008

Pozdravljeni,

dejstvo je, da veliko čokoladic, ki so na prvi pogled nedolžne, lahko vsebujejo sestavine živalskega izvora, katerih se določeni ljudje iz zdravstvenih ali drugih razlogov izogibajo in jih ne uživajo. Podobno je tudi z drugimi prehrambenimi izdelki, ki vsebujejo snovi sumljivega izvora in načina pridelave.

V ta namen prilegam listo živalskih sestavin in sestavin, ki bi lahko bile živalskega izvora, ki se pojavljajo v prehrambenih izdelkih.

www.vegansociety.com

Na sledeči spletni strani pa so našteti vsi živalski proizvodi, ki se uporabljajo bodisi v prehrambeni kot v drugih industrijah (na primer farmacevtska industrija, industrija oblačil in obutev...).

www.caringconsumer.com

Lep pozdrav,
fileja

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   20. marec 2008

Še ena video objava. Tokrat s strani dua La'Vers. Zabavno :)

Oznake: , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   18. marec 2008

Video spot skupine Supersoul Connection.
BRAVO!Več o njih pa najdete tukaj

Oznake: , , , , , ,

 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   13. marec 2008

Ali je res potrebno preizkušati učinek kemikalij na živalskih tkivih v dobi, ko je človek kloniral človeško kožo in človeške celice? Živali niso majhni ljudje, ampak so živa bitja s svojevrstnim genetskim zapisom, ki različno reagirajo na različne učinkovine. Ampak vendarle čutijo bolečino, krvavijo in trpijo tako kot mi, počutijo se osamljene in žalostne tako kot mi, saj ko so v igri bolečina, lakota, žeja in strah pred smrtjo, smo vsi enaki.

Proizvajalec slaščic Mars, ki proizvaja sladkarije pod blagovno znamko

- Snickers
- Twix
- M&M
- Milky Way
- Skittles
- Dove
- Starbust- Threee Musketeers in ostali,

je odgovoren za znanstveno neupravičene in nepotrebne poskuse na živalih.

Poskusi, za katere je podjetje Mars plačalo:

- poiskus kjer plastične posode napolnijo z mladimi mišmi in jih potopijo v mrzlo vodo za več ur
- odvzem krvi podganam neposredno iz srca
- umor in sekcija zajcev po prisilnem hranjenju z dieto z visoko vsebnostjo holesterola

Zakon ne predpisuje nobenega izmed teh poskusov!

Mnogo podjetij, ki so Mars-u konkurenčna, ne izvaja poskusov na živalih, zato kupujmo izdelke, ki jih proizvajajo podjetja, ki so živalim prijazna. Ne kupujmo Mars-ovih izdelkov, dokler ne bodo prenehali s poskusi na živalih.

Živalim ne moremo razložiti, zakaj jim to delamo... in če bi lahko, kaj bi jim povedali?


Več informacij najdete na spletni strani:
www.marscandykills.com

Oznake: , , , , , , , , , , , , , , , ,