<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   16. april 2008

Samo je prekrasen bel lipicanec, star 12 let. Rodil se je nekje v Italiji in bil službeni konj italijanske policije. Ko ni bil več primeren za delo, so ga prodali najboljšemu kupcu. Po dolgih in mučnih poteh in raznih gospodarjih, je pristal v Sloveniji. Tudi tu je našel dobre in slabe gospodarje.

Zaradi poškodbe se je Samo znašel v zelo težkem položaju. V primeru, da mu ne pomagamo, bodo Samota odpeljali v klavnico.

Natalija, avtorica tega poziva, se je odločila, da bo Samu pomagala in zato zbira denar, da bi Samota rešila žalostnega konca. Ima pa samo 10 dni časa, da zbere 800 EUR.

Več o tem si lahko preberete tukaj:
Moje ime je Samo

Ali smo pripravljeni pomagati Nataliji in Samu?

Hvala in lep pozdrav!

Oznake: , , , , , , , ,