<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 1   Objavite komentar   |   10. januar 2009

Spoštovani.

Pred kratkim je danski poslanec v Evropskem parlamentu Dan JØRGENSEN sprožil kampanjo zbiranja 1 milijona podpisov za podporo pobudi, da bi se živali za zakol znotraj EU smele prevažati maksimalno 8 ur.

Slovenska poslanka v Evropskem parlamentu Mojca Drčar Murko (ALDE, LDS), ki je članica odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter podpredsednica pododbora za dobrobit živali v Evropskem parlamentu se je pridružila akciji in vas prosi, da postanete podpisniki pobude "8hours".

Poslanka podpira sleherno pobudo, ki ima za cilj izboljšanje razmer živali med dolgim prevozom. Kot tranzitna država se namreč Slovenija sooča s tem problemom, saj prek njenega ozemlja prevažajo živali za zakol zlasti iz smeri vzhodne Evrope proti Italiji. V Sloveniji deluje inšpekcijska mobilna enota, katere naloga je nadzorovanje razmer med prevozom živali na celotnem državnem ozemlju. Pregledov tovornjakov, ki prevažajo živali, pa je sorazmerno malo (leta 2007 jih je bilo 209), zato iz števila inšpekcij ne dobimo prave podobe položaja. Evropa potrebuje boljšo zakonodajo od sedanje, še zlasti zdaj, ko je zaradi odprave notranjih meja poti tovornjakov s tovori živali teže nadzorovati.

Več o kampanji si lahko preberete na spletnih straneh www.8hours.eu, tudi v slovenščini in podpišete peticijo.

Hvala za podporo akciji, za vaš podpis ter za širjenje pobude med vašimi prijatelji in kolegi.

Oznake: , , , , , , , ,