<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 1   Objavite komentar   |   17. maj 2009http://www.vegalitarian.org/

Oznake: , , ,

 Komentarjev: 1   Objavite komentar   |   03. maj 2009

Michiganska Univerza mora vrniti 1.4 milionov dolarjev zveznega denarja, ki ga je uporabila za izvajanje poskusov na živalih, kljub temu, da dovoljenja za izvajanje teh poskusov niso bila več veljavna.

Zadeva je prišla na plano potem ko je PETA po zveznem zakonu Freedom of Information Act prišla do dokumentov Michiganske Univerze, ki so razkrili, da je Michiganska Univerza na več načinov kršila zvezne uredbe in vodila. Pustili so namreč živali poginiti od lakote in dehidracije, izvajali so prepovedane kirurške posege ter "nenamerno" odvrgli na ducate živalskih trupel v navadne smeti.

Poleg tega je Michiganska Univerza računala državnim zdravstvenim ustanovam oskrbo živali, ki že zdavnaj niso bile namenjene poskusom. Marca 2007 je interna preiskava, ki jo je naročila državna zdravstvena ustanova pokazala, da je v obdobju šestih mesecev prišlo do 33 primerov, v katerih so izvajalci poskusov nadaljevali s poskusi nad živalmi, kljub temu, da za te poskuse niso imeli dovoljenja s strani pristojnih organov.

Na žalost se take stvari dogajajo, ko ljudje, ki so zadolženi, da izboljšajo tako imenovane programe za "skrb za živali in njihovo uporabo", predvsem večje korporacije, mečejo ogromne vsote denarja ljudem v belih haljah, ne da bi preverili, kaj slednji s tem denarjem počnejo.

Vir: blog.peta.org

Oznake: , , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar

Po objavi filma, ki prikazuje umore psov za voljo vojaškega urjenja (12. marca 2009 je bil objavljen tudi tu), se je odzvalo več kot 20.000 ljudi iz celega sveta. Rezultat akcije je pozitiven saj je bolivijska vlada sporočila, da so z umori psov za voljo vojaškega učenja, prenehali. Hura :)

S podobnim primer se sedaj sooča tudi ameriška vojska

vir: http://www.care2.com/

Oznake: , , , , , ,

 Komentarjev: 1   Objavite komentar


"Stolen for Fashion"—Learn More at PETA.org.

Oznake: , , , , , , , ,