<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   17. januar 2010

Pozdravljeni,
objavljamo sporočilo, ki nam ga je poslala bralka.

Odločila sem se, da na svoj način pomagam pri zbiranju denarja za pomoč konjem. Tako vam ponujam izdelavo table za vašega konja, ki jo lahko montirate na boks. Potrebujem samo podatke o vašem konju. Tabla je lesena, nanjo pa je narisana slika konja in vpisani njegovi podatki. Cena je 20 evrov, celotni izkupiček pa namenjam Društvu za pomoč konjem.
Poštnina v ceni ni zajeta in jo plača naslovnik.

Denar za tablo lahko nakažete direktno na račun društva:

Društvo za pomoč konjem
Gubčeva 4
4000 Kranj, Slovenia
TRR odprt pri Karntner Sparkasse št.: 34000-1007557503

Poštnina se plača po povzetju, v kolikor ste naročilo table že plačali in naročili preko Društva. V nasprotnem primeru se vse lahko plača tudi po povzetju.


Vaša naročila sprejemam na elektronskem naslovu društva za pomoč konjem:

drustvozapomockonjem@gmail.com

Ali preko mojega maila:

mimosiss@gmail.com


sl.netlog.com
Konji imajo pet src; eno v prsih in po eno v vsakem kopitu!

Oznake: , ,

0 Komentarji:

Objavite komentar

<< Domov