<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   24. oktober 2010

Lovec bo svojo strast po ubijanju skoraj zagotovo prenesel na svoje otroke in to ne glede na njihovo starost ali spol. Tako se otrok že zelo zgodaj nauči, da ima pravico uveljavljati svojo oblast nad drugimi nasilno zato, ker je večji, močnejši in oborožen. Največji problem pa je v tem, da se otrok spozna s strelnim orožjem kot igračo, ki omogoča zabavo - ubijanje živali. Takšna vzgoja pa je v mnogih primerih tudi razlog tragičnih posledic, ki se pojavijo kasneje, v obdobju odraščanja. Kajti z lovom pošiljamo sporočilo, da je pohabljanje in ubijanje živali sprejemljivo in zabavno, tega pa bi se moral zavedati vsak starš, še posebej lovec.

To hudo vedenjsko motnjo so dokazali (in še dokazujejo) strelski poboji na osnovnih in srednjih šolah, kjer so v mnogih primerih otroci-strelci (morilci), prihajali iz lovskih družin. 

Otroci so prihodnost, zato jim ne vsiljujmo krvavih navad, ki sodijo v zgodovino. Nekoč nam bodo hvaležni.

Oznake: , , , , ,

2 Komentarji:

Anonymous Anonimni said...

odnos, ki ga imamo do živali, ga imamo tudi do sočloveka in edino skozi sočutje do živali se bomo "naučili" sočutja tudi do sočloveka. samo in samo po tem vrstnem redu.

24. oktober 2010 09:39

 
Anonymous Anonimni said...

ob prebranem sem popolnoma zgrožena! vaše mnenje o lovcu v Sloveniji je zgrešeno in ni pravično do lovcev v Sloveniji! Sem otrok lovca. Moja ljubezen do živali je zarad tega še toliko večja. Oče me je vsak teden peljal v gozd, pokazal stopinje, iztrebke in same živali! do njih sem razvila ljubezen in spoštovanje do divjine. V 20 letih odkar je lovec je ustrelil eno žival. vsako leto opravi po več dni dela v naravi. od pospravljanja za divjimi prašiči do košenj in nastavljanja solnic. Po 20 letih gre še vedno cela družina v gozd zgolj zato, da kakšno lepo žival vidimo brez orožja brez vsega. To kar delate je lažno opredeljevanja ljudi, ki so lovci. V Sloveniji takšnega lovstva kot je v Ameriki ni zato je ta prispevek lažno natolcevanje za lastne interese. Vsakemu priporočam obisk lovske družine, da si ogledate kaj sploh je lovstvo pri nas

25. november 2010 16:17

 

Objavite komentar

<< Domov