<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 8   Objavite komentar   |   12. maj 2007

Evropska kozmetična direktiva je odobrila serijo humanih alternativ za testiranje proizvodov. Uporabljanje živali za tovrstne poskuse bo postalo nezakonito. Direktiva zahteva, da morajo vse države članice prepovedati poskuse na živalih najkasneje do leta 2009.Tako imenovani test Draize je serija krutih in nehumanih postopkov, ki vključujejo uporabo kozmetičnih preparatov, ki se vnašajo v oči ali na kožo živim laboratorijskim zajčkom. Namen te metode je ugotavljanje kislosti preparata glede na reakcijo kože po nanosu le-tega.
Vendar je koža poskusne živali drugačna, poleg tega že sam poseg v žival (rokovanje, stres) lahko povzroči določena odstopanja zaradi reakcije in stanja poskusne živali. Sestava in predvsem odgovor človeškega organizma na različne inzulte, se zelo razlikuje od tiste pri laboratorijskih živalih, zato so rezultati teh preizkusov vprašljivi. 27. aprila je Evropski center za oceno alternativnih metod (ECVAM), v severno-italijanski Ispri odobril serijo bolj humanih postopkov. Dve metodi, ki kažeta stopnjo draženja oči, bosta uporabljali odpadni material iz klavnic, dve metodi bosta zamenjali žive živali z in vitro kulturami. Na njih bodo preverjali, kako kemikalija draži kožo. Peti alternativni test, ki kaže možnost kožnih alergij pa bo rešil življenja tisočim laboratorijskim mišim.

Te humane alternative so dostopne že leta, a je ECVAM moral dokazati, da so enako dobre ali boljše od postopkov na živih živalih. Od sedaj naprej bo uporabljanje živih živalih za kozmetične družbe postalo protizakonito. Kozmetične družbe lahko še testirajo relativno blage kemikalije na očeh živali, dokler ne uvedejo alternativnih metode, a najdlje do leta 2009, ko bo na teritoriju Evropske unije večina kozmetičnih poskusov na živalih zakonsko popolnoma prepovedana (ne glede na to, ali bodo alternativne metode odobrene ali ne), torej tudi Slovenije.


:-D

Prosim, da razširite to novico po vseh mediji.

Vir:
http://www.eceae.org/english/cosmetics.html
http://www.api4animals.org/articles?p=449&more=1
http://www.cosmeticsdesign-europe.com/news/ng.asp?n=68611-colipa-eu-animal-testing
http://www.cosmeticsdesign-europe.com/search/search.asp?KEYWORDS=animal+testing&period=all&inner=1

Oznake: , , , , ,

 Komentarjev: 1   Objavite komentar   |   08. maj 2007Oznake: , , ,

 Komentarjev: 4   Objavite komentar

Svetovno znani veganski predsednik Komiteja zdravnikov za odgovorno medicino v Washingtonu DC, Dr. Neal D. Barnard obsoja živinorejsko industrijo z dejstvi, ki jih lahko dokaže:

»Govedoreja je dala večji prispevek k smrti Američanov kot pa vse vojne v zadnjih 100 letih, vse naravne nesreče in vse avtomobilske nesreče skupaj. Če se vam govedina zdi resnično prava hrana za prave ljudi, bi bilo dobro, da živite prav blizu prave bolnišnice.«

vir: http://www.nealbarnard.org
Dr. Neal D. Barnard: http://www.animalliberationfront.com