<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   26. september 2007

LONDON - Britanski medicinski časnik The Lancet je objavil ugotovitve raziskovalcev, ki razvitim državam priporočajo zmanjšanje porabe mesa, s čimer bi omejili razsežnost podnebnih sprememb [McMichael AJ, Powles JW, Butler CD, Uauy R. Food, livestock production, energy, climate change, and health. The Lancet. Sept 2007.].
Prebivalci razvitih držav povprečno pojedo 224 gramov mesa dnevno, medtem ko tisti v revnih državah, na primer v Afriki, pojedo le okoli 31 gramov mesa na dan. Uživanje te hrane se v razvitih območjih sveta povečuje, na Kitajskem pa pojedo dvakrat več mesa kakor pred desetimi leti.
Znanstvenike skrbi, da bo intenzivnejša reja živali za mesno industrijo, ki proizvede večjo količino plinov, kot sta metan in dušikov oksid, privedla do pospešenega segrevanja ozračja. Študija glede na navade potrošnikov predlaga desetodstotno zmanjšanje porabe mesa do leta 2050, kar naj bi po ocenah znanstvenikov drastično znižalo vrednost emisij plinov, ki povzročajo globalno segrevanje.
Manj mesa in s tem manj proteinov v prehrani bi tudi izboljšalo zdravje, avtorji raziskave izpostavljajo, da bi takšna sprememba pozitivno vplivala na ljudi s srčnimi in rakavimi obolenji ter tiste s prekomerno telesno težo. Svetovna zdravstvena organizacija je pristavila, da je to zanimiva teorija, ki bi jo bilo treba preizkusiti.

Vir: www.dnevnik.si

Oznake: , , ,

 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   09. september 2007

V sredo, 5. septembra je lastnik konj opazil, da sta konja, ki sta bila na pašniku v Mirni Peči, ki je bil ograjen z električnim pastirjem, prišla domov. Ker je en konj manjkal, je lastnik odšel pogledat in ugotovil, da je nekdo podrl električnega pastirja, nato enega konja odpeljal na njivo, mu tam odrezal in odnesel vse štiri noge, trup pa pustil na kraju dejanja.
vir: večer

Oznake: , , , ,