<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   31. oktober 2008
www.animalrightsafrica.org

Oznake: , , , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar

Oznake: , , , , , , , , , , ,

 Komentarjev: 1   Objavite komentar   |   23. oktober 2008

Oznake: , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   21. oktober 2008

V letu 2007 je Oregon National Research Center (ONPRC) prejel več kot 33 milijonov dolarjev davkoplačevalskega denarja, ki je v veliki meri uporabljen za nepotrebne študije na opicah.

Te raziskave pa obravnavajo bolezni, za katere že obstajajo klinični podatki od ljudi. Tako je v ONPRC več kot 4000 opic, ki jih uporabljajo za krute in nesmiselne študijske namene.

vir: www.stopanimaltests.com

Oznake: , , , , , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   10. oktober 2008


Na spodnjem naslovu lahko pošljete tudi vaš glas Armaniju, ki je obljubil, da bo prenehal z uporabo živalskega krzna.

Hvala.


Prošnja Armaniju

Oznake: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   01. oktober 2008

Se kdaj vprašamo, kaj se dogaja z našimi jakni, čevlji, pasovi, torbicami in drugimi oblačili, preden jih damo nase?

Oznake: , , , , , , , , , , , , , , ,