<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   10. december 2009

V jami za odpadke v gozdu pri Žalcu je najden likvidiran lovski pes - Istrski gonič. Ali so mu zmrcvarili glavo z metkom ali z macolo, bo pokazala obdukcija.

Če kdo karkoli ve o psu, lepo prosim javite na 031 326 877.


Foto: Helena Jovanovič


Policija je bila na mestu najdbe kjer so ugotovili, da je pes tetoviran in ni čipiran. Po tetovirni številki je najden vzreditelj iz okolice Portoroža, ki pa ne želi sodelovati. Pes je po zadnjih podatkih star 8-9 let. Ima velik tumor na hrbtu in je zaradi svoje bolezni verjetno tudi bil pokončan.


Foto: Helena Jovanovič


Foto: Helena JovanovičFoto: Helena Jovanovič


Članek bo v petek objavljen v celjskem lokalnem časopisu.

VURS je po pozivu (pravzaprav več pozivih) dejal, da to ni v njihovi pristojnosti.

WTF???


Vir: www.dzzz.si

Oznake: , , , ,

0 Komentarji:

Objavite komentar

<< Domov