<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   09. december 2009

Ko na estetsko okrašenem krožniku dobimo zrezek, nas ne zanima, kaj se je z njim dogajalo, preden se je znašel na naši mizi. Prekomerna proizvodnja katerih koli materialnih dobrin, izsiljeno potrošništvo in vlada denarja so nas tako zaslepile, da ne vidimo več, kaj se dogaja tako z našo hrano kot z nami. Prenapoljnjeni živinorejski obrati, kjer so živali smatrane zgolj kot objekti in ne kot hrana, so neke vrste projekcija naše družbe. Vlada posameznih mogotcev, ki držijo vajeti celotnega svetovnega gospodarstva, goji potrošniško družbo z umetno sproženo neizmerno potrebo po čim večji količini katere koli materialne dobrine. Ljudje se predstavimo s tem kar imamo in ne s tem, kar smo. Pomembno pa je imeti čim več, ne glede na to kaj je. Kakovost izdelkov, življenja, ljudi se izgublja. Ne živimo več, ampak nenehno nekam drvimo, si nečesa želimo, potrebujemo še. Pozabljamo pa na to, da moramo živeti in zaužiti vsak trenutek, saj so ti časovni fragmenti tisti, ki nam na koncu pokažejo ali smo sploh živeli. In tako kot zrezek v lepem aranžmaju, smo mi potrošniki zgolj izdelek tistih nekaj ljudi, ki imajo v rokah vajeti celotne svetovne ekonomije.www.nevidljive-zivotinje.com

Oznake: , , , , ,

2 Komentarji:

Anonymous Anonimni said...

kakav komenar : volela bih da ja njemu razbijem titaru jebo li ga ko ga napravi ....

24. oktober 2010 19:27

 
Anonymous Anonimni said...

ja ne jedem teletinu zato jer obozavasm te zivotinj i zato mrzim ove izrode ....nije mi jasno koja majka rodi tako nesto...trebala gaje udavit na vreme ...

24. oktober 2010 19:30

 

Objavite komentar

<< Domov