<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   28. februar 2010vir: 24ur.com

Oznake: , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar

Charley je maček, ki ima prirojeno bolezen: cerebelarno hipoplazijo. Njegovi mali možgani, ki so odgovorni za ravnotežje, se niso razvili v celoti. Zaradi tega ima Charley težave z gibanjem že od rojstva, vendar se je na to navadil in se naučil s tem živeti. Če boste kadarkoli srečali kakšno tako mačko ne pomislite na usmrtitev, saj bolezen ni nalezljiva in ne povzroča bolečin. Mačke lahko kljub tej težavi živijo lepo življenje in postanejo nepogrešljivi hišni ljubljenčki.

Oznake: , , , , ,