<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   24. oktober 2010

Lovec bo svojo strast po ubijanju skoraj zagotovo prenesel na svoje otroke in to ne glede na njihovo starost ali spol. Tako se otrok že zelo zgodaj nauči, da ima pravico uveljavljati svojo oblast nad drugimi nasilno zato, ker je večji, močnejši in oborožen. Največji problem pa je v tem, da se otrok spozna s strelnim orožjem kot igračo, ki omogoča zabavo - ubijanje živali. Takšna vzgoja pa je v mnogih primerih tudi razlog tragičnih posledic, ki se pojavijo kasneje, v obdobju odraščanja. Kajti z lovom pošiljamo sporočilo, da je pohabljanje in ubijanje živali sprejemljivo in zabavno, tega pa bi se moral zavedati vsak starš, še posebej lovec.

To hudo vedenjsko motnjo so dokazali (in še dokazujejo) strelski poboji na osnovnih in srednjih šolah, kjer so v mnogih primerih otroci-strelci (morilci), prihajali iz lovskih družin. 

Otroci so prihodnost, zato jim ne vsiljujmo krvavih navad, ki sodijo v zgodovino. Nekoč nam bodo hvaležni.

Oznake: , , , , ,