<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 8   Objavite komentar   |   12. avgust 2007

Danes je nedelja.
Dan, ko se ob mizi v času kosila zbere vsa družina. Goveja juha, "restan" krompir pečen na svinjski masti, "šnicl" ali "pohane faflce" ...

Naj bo ta dokumentarni film, ki je bil posnet pri naših sosedih, danes za moralno predjed. Prikazuje pot živali od farme do klavnice in njene zadnje trenutke "življenja".

Je resničen odgovor na vprašanje, ki vam ga postavljajo vaši otroci: "Mami, kako nastane zrezek, ki ga kupimo v trgovini?".

Film je za lažje razumevanje podkrepljen s slovenskimi podnapisi.
vir: www.globetransformer.orgOznake: , , , ,