<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   07. maj 2008

Animal Planet projekt, preko katerega na igriv način prikazujejo posledice naših vsakodnevnih dejanjih, s katerim ogrožamo svoj obstoj in obstoj zanamcev. Zanimivo pri tem projektu je tudi to, da strežniki na katerih gostuje spletna stran, izkoriščajo sončno energijo. S tem za 50 % manj segrevajo okolje in porabijo za 60 % manj energije.


www.animalssavetheplanet.com

Oznake: , , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   01. maj 2008

Zgodba o konju Samu, ki je dvignila veliko praha in se je odvijala v celi kopici polemik in dvomov ima kljub vsemu srečen konec.

Celotno zgodbo si lahko preberete na sledečem spletnem naslovu:
Zgodba o Samu
Na tej povezavi pa se nahajajo aktualne slike o Samu:
Samove fotografije

Kljub vsem resničnim in manj resničnim dejstvom je konj Samo čuteče bitje, ki si želi mirnega življenja in predvsem veliko ljubezni, tako kot vsako živo bitje. Veliko živali doživlja podobno zgodbo, pomanjkanje ljubezni, številne menjave lastnikov, zanemarjenje bolezni, pogosto tudi zlorabo in nasilje.

Naj omenim primer angleških in španskih hrtov (Ni vse zlato, kar se sveti), potepuškega psa, ki ga je umetnik zlorabil za svoje delo (Umirajoč pes, je to umetnost?) in živali v živalskih vrtovih (Zaporniki beograjskega živalskega vrta). Veliko primerov je tudi v Sloveniji, pri katerih se ljudje znašajo nad nebogljenimi živalmi (Obglavljena domača ovca , Ubil je konja in mu odrezal noge), da ne omenjam intenzivne živinoreje z mesno industrijo ter farmacevtsko industrijo z raznimi poskusnimi in laboratorijskimi živalmi.

Ne pozabimo na živali, ki rabijo našo pomoč!

Oznake: , , , , , , , , , , , , , , ,