<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d6854503402242233623', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 3   Objavite komentar   |   23. oktober 2007

InterNICHE

InterNICHE (The International Network for Humane Education) je mednarodna organizacija, ki si s svojim delovanjem aktivno prizadeva za uveljavitev humanega izobraževanja. To pomeni, da podpira razvoj in uporabo visoko kvalitetnih etičnih učnih pripomočkov, ki učinkovito in popolnoma nadomeščajo t.i. klasičen način izobraževanja z izvajanjem živalim škodljivih poizkusov.

InterNICHE je bila ustanovljena leta 1988 na Nizozemskem in je pričela delovati v okviru Evrope kot »EuroNICHE« s sedežem in upravo v Veliki Britaniji. V skladu s širitvijo lastnih dejavnosti na širše mednarodno področje, svoja predstavništva ima v več kot 30 državah, je bila leta 2000 preimenovana v InterNICHE.

Mednarodna mreža za humano izobraževanje sodeluje s številnimi študenti in profesorji medicine, biologije, veterine, farmakologije, psihologije in zootehnike kakor tudi z izobraževalnimi inštitucijami ter pristojnimi ministrstvi po vsem svetu. Seznanja jih z obstoječimi alternativnimi učnimi metodami in pripomočki, kot so filmi, videi, modeli, multimedijske računalniške simulacije, samo-eksperimenti študentov, in-vitro metode, uporaba etično pridobljenih kadavrov in tkiv živali, praktično klinično delo z živalmi ter nemoteče opazovanje živali v njihovem naravnem prostoru hkrati pa jih tudi vzpodbuja k razvoju novih učnih metod in pripomočkov.

Izmed številnih InterNICHE projektov omenimo le nekaj:

• Produkcijo videa »Alternative v izobraževanju« (InterNICHE, 1999), v katerem profesorji različnih študijskih disciplin predstavijo učne pripomočke, ki so jih bodisi sami razvili ali pa jih uporabljajo pri svojem poučevanju. Video film je preveden v 20 jezikov.

• Drugo izpopolnjeno izdajo knjige »Od morskega prašička do računalniške miške« (InterNICHE, 2003), v kateri je podrobno predstavljeno več kot 500 visoko kvalitetnih izdelkov, ki so namenjeni modernemu etičnemu poučevanju. Knjiga je prevedena v več svetovnih jezikov in jo je možno brezplačno sneti na InterNICHE spletni strani ali pa si pridobiti kopijo CD-roma.

• InterNICHE izposojevalni center alternativnih učnih pripomočkov, v katerem je na voljo, za brezplačno izposojo po vsem svetu, več kot 100 različnih učil s področja anatomije, fiziologije, farmakologije, kirurgije, biokemije in patologije. Izposojevalni center ima sedež v Sloveniji in je eden najbolje založenih na tem področju. Globalni izposojevalni center pa dopolnjujejo še mikro InterNICHE knjižnice v Indiji, Rusiji, Ukrajini, Meksiku in na Japonskem.

• Denarno nagrado v znesku 20.000 EUR za razvoj in uporabo etično nespornih visoko kvalitetnih učnih pripomočkov, ki jo InterNICHE vsako leto razpiše skupaj z nizozemsko organizacijo Proefdiervrij.

• Organizacija izobraževalnih turnej po Indiji, Rusiji, Latinski Ameriki ter na Japonskem.

• Organizacija konferenc: 1. mednarodna konferenca je potekala februarja 2002 v Bruslju, v Belgiji. 2. mednarodna konferenca je potekala maja 2005 v Oslu, na Norveškem. 3. mednarodna konferenca bo potekala leta 2008 v Veliki Britaniji.

Podrobnejše informacije v zvezi s humanim izobraževanjem ter razvojem napredne etične znanosti so na voljo na www.interniche.org


Kontakt:
InterNICHE koordinator
Nick Jukes
42 South Knighton Road
Leicester LE2 3LP
Velika Britanija
Tel/Fax +44 116 2109652

Oznake: , , ,

3 Komentarji:

Anonymous Borut said...

Zanimivo, zakaj hudiča se pa to skriva? A so veterinarji, biologi,... res tako lačni krvi in živega mesa, ali so samo tako naučeni in je problem v njihovih učiteljih?

To je nedopustno. Jaz bi začel s peticijo ZA alternativno testiranje!!!

24. oktober 2007 08:15

 
Blogger fileja said...

Živjo Borut,

niso vsi veterinarji, biologi, farmacevti, medicinci in pripadniki podobnih smeri enaki.

Res je, da veliko teh študentov ne pozna alternativ in niti ne vedo, da imajo pravico, da se takih vaj ne udeležijo. Po drugi strani pa veliko študentov sprejme stanje tako kot je in se s tem ne obremenjuje. Take vaje so pač "nujno zlo".

Drugi problem so ustanove, ki nekako nimajo interesa, da bi uvedle alternative poskusnim živalim. Sicer je res, da skušajo na dotičnih fakultetah čim bolj zmanjšati uporabo poskusnih živali (ker je to predpisano z zakonom), ampak se mi zdi, da gre to preveč počasi.

Tako da se strinjam s tabo, ko praviš, da so študentje tako "naučeni" (in tu je treba tudi povdariti, da so slabo ozaveščeni), učitelji (predvsem ustanove) pa nimajo interesa, da bi uvedli etično izobraževanje in alternative laboratorijskim živalim.

LP

24. oktober 2007 10:16

 
Anonymous Anonimni said...

Good post and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Gratefulness you for your information.

20. januar 2010 03:05

 

Objavite komentar

<< Domov