<!-- data-ad-client=ca-pub-3989271964541122 --> <!-- --><style type="text/css">@import url(//www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6332592750479026365\x26blogName\x3danimalcrueltyslo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dTAN\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dsl_SI\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://animalcrueltyslo.blogspot.com/\x26vt\x3d-4992419394579423356', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   23. avgust 2008

Mark Bittman razlaga zakaj s tem, ko pojemo preveč mesa (in zakaj sploh mislimo, da ga moramo jesti), premalo zelenjave, preveč hitre hrane in premalo doma narejene hrane, ..., uničujemo in postavljamo celoten planet v kritično situacijo.

"Jejte manj mesa, manj "junk" hitre hrane ter več sadja in zelenjave - to je popolna formula.
Jejte hrano... jejte pravo hrano!"
Mark Bittman


Oznake: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 Komentarjev: 2   Objavite komentar   |   21. avgust 2008

Jeseni se pričenja nova sezona oddaje Trenja. Matjaž Krnc, član Društva za osvoboditev živali in njihove pravice je predlagal, da bi prijatelji živali in narave voditelju oddaje Urošu Slaku množično poslali predlog teme za oddajo: Masovna živinoreja in klimatske spremembe.

Sedaj je že dokazano, da je živinoreja glavni uničevalec okolja in povzroča več toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet. Toda mediji o tem zelo redko poročajo in zato tudi mnogi ljudje tega še ne vedo. Oddaja Trenja bi s to oddajo marsikomu odprla oči.

Gospodu Slaku lahko pišete na naslov: trenja@pop-tv.si in mu predlagate naj pripravi oddajo na to temo.


Predlog pisma

Spoštovani g. Uroš Slak!
Obračam se na Vas s predlogom teme za vašo oddajo. Verjetno vam je znano poročilo Organizacije združenih narodov za prehrano FAO, ki je novembra 2006 živinorejo označila kot glavni vzrok degradacije zemlje in vode oz. za največjo nevarnost za okolje ter za enega največjih virov emisij toplogrednih plinov, večjega celo kot celoten svetovni promet. Masovna živinoreja je torej že priznana kot eden največjih povzročiteljev današnjih najpomembnejših okoljskih težav.

Čeprav klimatske spremembe in njene spremljajoče naravne katastrofe sedaj že močno občutimo tudi v Sloveniji, v medijih zelo redko poročajo o uničujočih posledicah masovne živinoreje na klimo, naravo, ljudi, živali, skratka na celoten planet.

Sedaj se že začenjajo poskusi omejevanja prometa, zaenkrat samo v nekaterih mestih, in to s ciljem, da bi se zmanjšalo onesnaženje. Ker pa je živinoreja večji uničevalec okolja in podnebja kot avtomobili ali ni bolje, da ljudje raje zmanjšamo porabo mesa oziroma se mu počasi odpovemo kot pa da se z raznimi prepovedmi omejuje promet. „Če bi vsi ljudje postali vegetarijanci, bi lahko nadzorovali globalno segrevanje." To je zapisal britanski fizik Alan Calverd v Physic World. Omejitve prometa za razvoj družbe lahko pomenijo hud udarec, odpoved živinoreji oz. mesu pa za družbo nima kakšnih velikih negativnih posledic. Celo nasprotno. Vprašanje tudi je, ali ne bo omejevanje prometa povečalo že tako velikih napetosti v družbi.

Ker politika nima volje, da bi našla konkretne rešitve iz ekološke krize (očitno je politika močno v primežu kapitala), je na medijih ter posledično na vsakemu posamezniku, da s svojo voljo in navadami spodbudijo tudi politiko, da se zavzame za konkretne rešitve.

V želji, da bi v novi sezoni pripravili oddajo o katastrofalnih posledicah masovne živinoreje, Vas lepo pozdravljam!

Oznake: , , , , , , , , , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   19. avgust 2008

V Rimski deklaraciji o svetovni prehranski varnosti iz leta 1996 je bila zapisana pravica vsakega človeka do »dostopa do zdravstveno neoporečne in s hranili bogate prehrane«. Podpisniki so s tem podkrepili svojo politično voljo »za odpravo lakote v vseh državah sveta«.

V letu 2008 se težave s podhranjenostjo v mnogih delih sveta niso le povečale, temveč so dosegle svoj vrh. Slabe letine in razmetavanje žitaric, eksplozivno naraščajoče cene in nespametne kmetijske prakse so le nekateri od vzrokov, ki ogrožajo obstoj pomoči potrebnih ljudi.

Nesprejemljivo je, da se celo v takšni krizni situaciji, ki letno stane življenja skoraj šest milijonov otrok, še naprej ogromen delež razpoložljive hrane razmetava v živinoreji.

V imenu humanosti svetovno prebivalstvo, ki se zaveda svoje odgovornosti, ne more več dopuščati, da se potroši od 7 do 16 kilogramov žitaric, do 15.500 litrov vode in 323 m2 pašnikov za prirejo le enega kilograma govedine za premožnejše potrošnike. Najvišja prioriteta je pravičnejša in trajnostna oskrba vseh ljudi s hrano.

Čeprav strokovnjaki organizacije FAO živinorejo označujejo kot eno največjih groženj okolju, se njihova priporočila žal omejujejo le na nove kmetijske tehnike, od katerih bi nekatere celo lahko privedle do nepopravljivega uničenja okolja.

Vsi stradajoči ljudje, več milijonov vegetarijancev ter vsi ljudje, ki iščejo odgovornejše alternative glede obstoječih škodljivih tradicij, lahko od nosilcev odločitev, vlad in mednarodnih organizacij upravičeno zahtevajo objektivno raziskavo vseh razpoložljivih alternativ, vključno z vegetarijanstvom.

Ta trajnostni način življenja, ki življenje hkrati tudi ohranja, si zasluži s predsodki neobremenjeno presojo ter promocijo, predvsem zaradi svojega potenciala, da divjajočo vojno »hrane proti krmi« odloči v prid človečnosti.

Zaradi tega vzroka apeliramo na Združene narode in njihove agencije, da vegetarijanstva več ne ignorirajo, temveč da njegove mnogotere prednosti brez predsodkov in na znanstveni osnovi raziščejo – s ciljem, da bi jih lahko vnesli v bodoče strategije za svet brez lakote.

http://un.evana.org/sign.php?lang=sl

Prevod: www.globetransformer.org

Oznake: , , , , , , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar   |   08. avgust 2008

Oznake: , , , , , ,

 Komentarjev: 0   Objavite komentar

Oznake: , , , , ,